Η τουρκική παράνομη αλιεία κύριο θέμα συζήτησης ανάμεσα στον Σπήλιο Λιβανό και τον επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας

Η παράνομη και άναρχη αλιεία από την τουρκική πλευρά που έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των ιχθυαποθεμάτων στο Αιγαίο αποτέλεσε…