Διατηρείται ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΠΑ Υποδομών

Τη διατήρηση του δημοσίου ελέγχου (51% των μετοχών) στην ΔΕΠΑ Υποδομών στην οποία θα ανήκουν τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και τα διεθνή έργα και την αποκρατικοποίηση του 50,1% των μετοχών της εταιρίας, που θα αναλάβει τις εμπορικές δραστηριότητες φυσικού αερίου, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προκειται να κατατεθεί στη Βουλή.

Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου εφαρμόζονται οι Κοινοτικές προβλέψεις περί ιδιοκτησιακού διαχωρισμού με στόχο ο διαχειριστής του δικτύου διανομής να είναι ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας, εμπορίας και παραγωγής φυσικού αερίου. “Η προβλεπόμενη δομή του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού διασφαλίζει τη διατήρηση του δημοσίου ελέγχου επί του στρατηγικής σημασίας μονοπωλίου του εθνικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου που θα μεταφερθεί μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και εισφοράς του κλάδου υποδομών σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ Υποδομών”, τονίζουν κύκλοι του ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ΔΕΠΑ προβλέπονται τα εξής:

-Σε διάστημα τριών μηνών από την ψήφιση του νόμου η ΔΕΠΑ θα προχωρήσει σε διάσπαση του κλάδου υποδομών στον οποίο θα υπαχθούν οι συμμετοχές στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ΑΕ) καθώς και Λοιπής Ελλάδας (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ), τα πάγια των δικτύων διανομής και οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ σε διεθνή έργα (ελληνοβουλγαρικός αγωγός, διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed), πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, κ.α.) Το μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΠΑ Υποδομών θα ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο (51%) με ρητή μνεία ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

-Μετά τη διάσπαση του κλάδου υποδομών η υφιστάμενη ΔΕΠΑ θα μετονομασθεί σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και θα δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και προμήθεια φυσικού αερίου αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της ΔΕΠΑ ανήκουν σήμερα κατά 65 % στο ΤΑΙΠΕΔ και 35 % στα Ελληνικά Πετρέλαια. Από το 65 % που κατέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ, το 50% συν μία μετοχή θα πουληθεί μετά από διαγωνισμό ενώ το υπόλοιπο 15 % μείον μία μετοχή θα μεταβιβαστεί χωρίς αντάλλαγμα αρχικά στο Δημόσιο και στη συνέχεια στο Υπερταμείο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας), μετά την υπογραφή συμφωνίας μετόχων όπου και θα περιλαμβάνονται και δικαιώματα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους προβλέπουν ότι το προσωπικό της ΔΕΠΑ Υποδομών αποτελείται από τους εργαζόμενους στις θυγατρικές και τον κλάδο υποδομών, διατήρηση των συμβάσεων εργασίας, εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου ενώ οι εργαζόμενοι στη ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν θα επιτρέπεται να απολυθούν για οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγους οργανώσεως για χρονική περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης μετοχών.

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ εντάσσονται οι ρυθμίσεις για τη γεωθερμία που αποσκοπούν στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού που παραμένει ανεκμετάλλευτο, για χρήσεις στον πρωτογενή τομέα, με τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη γεωργία και τις ιχθυοκαλλιέργειες, στη μεταποίηση καθώς και στη θέρμανση κατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων. Περιλαμβάνονται διατάξεις για την απλούστευση της αδειοδότησης των μονάδων, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων με θερμοκρασία έως 90 ° C τα οποία θα διαχειρίζεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενώ για τα εθνικού ενδιαφέροντος γεωθερμικά πεδία (θερμοκρασία ρευστού άνω των 90 ° C), η αρμοδιότητα προκήρυξης διαγωνισμού και σύναψης σύμβασης μίσθωσης ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης, δημιουργούνται μητρώα στα οποία θα καταγραφούν οι γεωτρήσεις και οι θερμές πηγές της χώρας. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί με ΦΕΚ δύο εθνικού ενδιαφέροντος γεωθερμικά πεδία (στη Μήλο και τη Νίσυρο) και 30 τοπικού ενδιαφέροντος.

Με το ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται επιμέρους ενεργειακά ζητήματα, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ρητή απαγόρευση της εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου, την ίδρυση παρατηρητηρίου υδρογονανθράκων, την δυνατότητα χρήσης του ενεργειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για κάλυψη ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων, σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων δημόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κ.α.

ViaDiplomacy Newsroom