Συστήνεται Γραμματεία Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας

Τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ανακοίνωσε κατά την ομιλία της στο φόρουμ με θέμα «Βιομηχανία, Ναυπηγοεπισκευή και Ανάπτυξη», η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Θεοδώρα Τζάκρη,  ως διακριτής οργανικής μονάδας για την εκπόνηση ενιαίας στρατηγικής και ειδικών πολιτικών για την ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας στους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα.

Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας, ως ενιαίου διοικητικού μηχανισμού χάραξης και υλοποίησης πολιτικής κρίθηκε αναγκαία, καθώς για την επίλυση των χρόνιων ζητημάτων που ταλανίζουν το ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο απαιτείται η συνεργασία και η εμπλοκή μεγάλου αριθμού Υπουργείων.

Οι αρμοδιότητές της Ειδικής Γραμματείας Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας  κατ’ αρχήν αφορούν:

α) Τη μελέτη και καταγραφή της κατάστασης των κλάδων αυτών.

β) Τη διαμόρφωση και κωδικοποίηση του εθνικού και νομοθετικού πλαισίου.

γ) Την καταγραφή της διεθνούς νομοθεσίας και εμπειρίας.

δ) Τη διερεύνηση δυνατοτήτων επανεκκίνησης των κλάδων και σύνδεσής τους με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες.

ε) Την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για την αναδιάρθρωση και ανάπτυξή τους και τη χάραξη του επιχειρησιακού σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών.

στ) Την εισήγηση της θέσπισης χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων.

ζ) Το συντονισμό και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του κλάδου.

η) Την υποδοχή και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και την παρακολούθηση της έγκρισης και της προόδου υλοποίησής τους καθώς και

θ) Την υποστήριξη των διαδικασιών και την έκδοση των αδειών ή άλλων εγκρίσεων λειτουργίας δραστηριοτήτων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

Δρομολογείται η διαδικασία δημιουργίας του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster.

Επίσης η κα Τζάκρη ανακοίνωσε τη συγκρότηση Ομάδας Πρωτοβουλίας, από εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορέων, ιδρυμάτων και επαγγελματικών οργανώσεων των κυρίων κλάδων της ναυτιλιακής δραστηριότητας, για τη δρομολόγηση της διαδικασίας δημιουργίας του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster, με άξονα τη Μεταποιητική και συναφή δραστηριότητα. Δηλαδή μιας Συστάδας Επιχειρήσεων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, πανελλαδικής εμβέλειας.

Η Ομάδα  αυτή θα τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και την ευθύνη λειτουργίας της θα έχει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ). Η διαδικασία συγκρότησης της Ομάδας Πρωτοβουλίας κρίθηκε σκόπιμη και αποτελεσματική, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία.

Τα πλεονεκτήματα από την συμμετοχή των επιχειρήσεων και φορέων στο Ελληνικό Ναυτιλιακό Cluster Μεταποιητικών και άλλων επιχειρήσεων, είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί μεταξύ άλλων διασφαλίζουν:

–    Σημαντική τοπική αγορά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και μια υψηλή συγκέντρωση των επιχειρήσεων, που δημιουργούν μια διευρυμένη αγορά και ως εκ τούτου περισσότερες ευκαιρίες για την προσέγγιση μεγαλύτερου αριθμού πελατών.

–    Μειωμένα κόστη μεταφορών και πιο απλές αλυσίδες ανεφοδιασμού.

–    Ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους.

–    Υψηλότερο βαθμό εξειδίκευσης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

–    Πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που παρέχει καλύτερα κίνητρα ανάπτυξης σε επιχειρήσεις, φορείς, άτομα, κλπ.

–    Ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών του cluster, καθώς η εγγύτητα αυξάνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων και διευκολύνει την επικοινωνία.

–    Συγκέντρωση των επιχειρήσεων με δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, κάτι που δημιουργεί πέρα από τις οικονομίες συγκέντρωσης και μια δεξαμενή ανθρωπίνων πόρων με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του cluster.

–    Ευκολότερη ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας και καινοτομιών.

–    Ευνοϊκό περιβάλλον για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και περισσότερες ευκαιρίες για υπάρχουσες ΜΜΕ.

–    Επέκταση των αγορών των επιχειρήσεων στον εθνικό και κυρίως στον διεθνή χώρο.

Οι εν δυνάμει συμμέτοχοι του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster είναι οι κύριοι κλάδοι της ναυτιλιακής δραστηριότητας και οι αντίστοιχοι φορείς, καθώς και οι υποστηρικτικοί φορείς και οι ενσωματωμένες δραστηριότητες.

Πιο αναλυτικά, οι βασικοί κλάδοι της κατηγορίας αυτής είναι:

 • Ναυπηγική (εμπορικά, επιβατικά, yacht, αλιευτικά)
 • Ναυπηγοεπισκευή- Μηχανουργική
 • Logistics
 • Κλάδος ηλεκτρονικής και μικρο-ηλεκτρονικής
 • Κλάδος υδραυλικών συστημάτων
 • Εξοπλισμός πλοίων
 • Εφοδιασμός (offshore supply-ενέργεια και προμηθευτές όλων των παραπάνω) και εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ναυτιλιακές συνδυασμένες μεταφορές
 • Χρηματοδοτικές Υπηρεσίες
 • Δραστηριότητες Έρευνας και Διάσωσης
 • Σκάφη αναψυχής
 • Εμπόριο
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Θαλάσσια Εξόρυξη

 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας»

H Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Θεοδώρα Τζάκρη, ανακοίνωσε επίσης και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας» το οποίο επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών. Το πρόγραμμα θα προταθεί στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ.), προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας. Η κα Τζάκρη ανέφερε πως «οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν για τα συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο πρόγραμμα, περιλαμβάνουν κοινές δράσεις που παράγουν νέα προϊόντα –υπηρεσίες, ενισχύουν την εξωστρέφεια και δημιουργούν μεγάλες οικονομίες κλίμακας για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις».

Πηγή Ναυτεμπορική

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.