Συνάντηση Πρωθυπουργού τον Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου: Συζητήσαμε την κατάσταση της Ελληνικής Μειονότητας

Με τον νέο Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου, Σεβασμιώτατο κ. Κύριλλο, και αντιπροσωπεία συλλόγων Ιμβρίων συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μια αρκετά συμβολική κίνηση που υπενθυμίζει το καθεστώς της Ίμβρου και της Τενέδου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην συζήτηση επικεντρώθηκε για την κατάσταση της Ελληνικής Μειονότητας στην Ίμβρο και στην Τένεδο

Με τη Συνθήκη της Λωζάνης (17/12/2017) η Ίμβρος, η Τένεδος και οι Λαγούσες Νήσους (Μαυρυές), , παραχωρήθηκαν στην Τουρκία. Η Ίμβρος και η Τένεδος είχαν δοθεί στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Σεβρών (Αύγουστος 1920) με το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάνης, η Τουρκία ανέλαβε κάποιες, σημαντικές υποχρεώσεις, για τα δύο νησιά:

«Αι νήσοι Ίμβρος και Τένεδος, παραμένουσι υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν, θα απολαύωσιν ειδικής διοικητικής οργανώσεως, αποτελούμενης εκ τοπικών στοιχείων και παρεχούσης πάσαν εγγύησιν εις τον μη μουσουλμανικόν ιθαγενή πληθυσμόν δι’ ό,τι αφορά εις την τοπικήν διοίκησιν και την προστασίαν των προσώπων και των περιουσιών.

Η διατήρησις της τάξεως θα εξασφαλίζηται ένα αυταίς δι’ αστυνομίας στρατολογουμένης μεταξύ του ιθαγενούς πληθυσμού, τη φροντίδι της ως άνω προβλεπομένης τοπικής διοικήσεως υπό τας διαταγάς της οποίας θα διατελεί.

Αι συνομολογηθείσαι ή συνομολογηθησόμεναι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας συμφωνίαι, αι αφορώσι την ανταλλαγήν των Ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, δεν θα εφαρμοσθώσιν εις τους κατοίκους των νήσων Ίμβρου και Τενέδου».

ViaDiplomacy Newsroom