Διαχείριση της μετανάστευσης και χρηματοδοτήσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη: 470 εκατομ.ευρώ για διαχείριση μετανάστευσης στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτόν τον μήνα 23 πολυετή εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ). Η συνολική χρηματοδότηση των εγκριθέντων προγραμμάτων ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ περίπου, για την περίοδο 2014-2020. Θα μπορούν τώρα να δοθούν χρήματα στα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που δέχονται επίσης σημαντικό όγκο μεταναστών. Η Επιτροπή συνεργάστηκε εντατικά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι οι πόροι της ΕΕ θα διατεθούν με επείγουσες διαδικασίες. Τον Μάρτιο εγκρίθηκαν 22 εθνικά προγράμματα, και άλλα 13 προγράμματα θα εγκριθούν αργότερα εντός του τρέχοντος έτους.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα πρωτοφανείς προκλήσεις στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας και η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση με πνεύμα αλληλεγγύης. Μέσω της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, η Επιτροπή λαμβάνει τολμηρά μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης, την ενίσχυση της συνεργασίας και την αύξηση της ασφάλειας στην Ευρώπη έναντι του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Τα εθνικά προγράμματα που ενέκρινε η Επιτροπή παρέχουν σημαντική οικονομική βοήθεια στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας.»

Η χρηματοδότηση από το ΤΑΜΕ στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση των δυνατοτήτων υποδοχής, την εφαρμογή διαδικασιών ασύλου σύμφωνων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιστροφής. Η χρηματοδότηση από το ΤΕΑ συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες για βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων των κρατών μελών και της επιτήρησης (ιδίως με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών). Η χρηματοδότηση από το ΤΕΑ χρησιμοποιείται επίσης για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως η τρομοκρατία και η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, η διακίνηση ναρκωτικών, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.

Εκτός από τις βασικές χρηματοδοτικές ενισχύσεις (βλέπε παράρτημα), τα περισσότερα εθνικά προγράμματα συμπληρώνονται με πρόσθετα ποσά που διατίθενται για την εφαρμογή συγκεκριμένων διακρατικών δράσεων. Οι δράσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν κοινές επιχειρήσεις επιστροφής και επανένταξης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ ή την καθιέρωση προξενικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΤΕΑ. Με πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΤΕΑ θα αγοράζεται εξοπλισμός μεγάλης κλίμακας που θα τίθεται στη διάθεση του Frontex και θα χρησιμοποιείται για κοινές επιχειρήσεις όποτε χρειάζεται. Εκτός από αυτά, θα χορηγηθούν περίπου 37 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα του ΤΑΜΕ για να στηρίξουν το πρόγραμμα της Ένωσης για την επανεγκατάσταση κατά την περίοδο 2014-2015.

Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την ταχεία έγκριση των υπόλοιπων εθνικών προγραμμάτων. Με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-20, τα ταμεία ΤΑΜΕ και ΤΕΑ είναι τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για επενδύσεις σε μια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη.

Ιστορικό

Οι προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων στηρίζονται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης των ζητημάτων ασύλου και μετανάστευσης.

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (αποτελούμενο από το τμήμα για τα σύνορα και τις θεωρήσεις και το τμήμα για την αστυνομική συνεργασία και τη διαχείριση των κρίσεων) συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και πρόληψης του εγκλήματος στην Ένωση, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τα νόμιμα ταξίδια και εγγυάται την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Το 85% των κονδυλίων διατίθεται μέσω των πολυετών στρατηγικών εθνικών προγραμμάτων που καλύπτουν την περίοδο 2014-20. Μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή, τα προγράμματα αυτά εκπονούνται, εφαρμόζονται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών. Τα πρόσφατα προγράμματα επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης που πρότεινε η Επιτροπή και ενέκρινε το Συμβούλιο θα υλοποιηθούν μέσω των εθνικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕ.

Τα υπόλοιπα κονδύλια, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του συνόλου των πόρων, τα διαχειρίζεται η Επιτροπή με βάση τα επιμέρους προγράμματα εργασίας. Μέσω αυτών ακριβώς των προγραμμάτων εργασίας της Επιτροπής χρηματοδοτούνται οι δράσεις της Ένωσης και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Επιτροπή ενέκρινε 23 εθνικά προγράμματα: 7 προγράμματα του ΤΑΜΕ (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία) και 16 προγράμματα του ΤΕΑ (Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία). Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή ενέκρινε 22 εθνικά προγράμματα: 17 προγράμματα του ΤΑΜΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο) και 5 προγράμματα του ΤΕΑ (Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Γαλλία). Τα υπόλοιπα 13 εθνικά προγράμματα θα εγκριθούν αργότερα εντός του 2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χρηματοδοτήσεις ανά κράτος μέλος

P028921000502-630877

Συγγραφέας: Νίκος Αρβανίτης

Νίκος Αρβανίτης

Ο Νίκος Αρβανίτης είναι διαπιστευμένος διπλωματικός συντάκτης στο Βελιγράδι, παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Ν.Α. Ευρώπη από το 1991. Διαχειριστής του KomotiniPress.

Αν σας άρεσε το άρθρο και θέλετε να στηρίξετε τον συγγραφέα μπορείτε να κάνετε μια δωρεά.