Πραγματοποιήθηκε η τελική αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος θαλάσσιας εποπτείας ACRITAS

Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο των σχετικών κατευθύνσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα, που αφορούν στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του αμυντικού και του μη αμυντικού βιομηχανικού, ερευνητικού και τεχνολογικού τομέα, που οδηγούν στην εφαρμογή στοχευμένων δράσεων, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, η τελική αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος ACRITAS, που αφορούσε στην περαιτέρω ανάπτυξη δυνατοτήτων θαλάσσιας εποπτείας, με αξιοποίηση συστημάτων σύνθεσης δεδομένων από διαφορετικούς αισθητήρες στη Γη και δορυφορικούς (radar, οπτικούς, υπέρυθρους, AIS).

Στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου από Ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω ΓΓΕΤ προγράμματος, το ΥΠΕΘΑ είχε ρόλο αναδόχου και αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις για «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή», για την υλοποίηση των Συνεργατικών Έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Si-Cluster, της Μονάδας Corallia, του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και το πρόγραμμα ACRITAS.

AKRITAS 4

Η σχετική αξιολόγηση που διοργανώθηκε με ευθύνη του Υπεύθυνου Έργου του ΥΠΕΘΑ και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ), έγινε από εμπειρογνώμονες των τριών Κλάδων των ΕΔ σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ΥΠΕΘΑ και την παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ, Γιάννης Ταφύλλης, ο οποίος σχολίασε θετικά τα σχετικά αποτελέσματα.

Η ολοκλήρωση αυτής της συνεργασίας με το Si-Cluster, μέσω της πρόβλεψης συγκεκριμένων θεσμικών διαδικασιών πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο από τις συνεργαζόμενες εταιρείες στην υπόψη δοκιμή, δηλαδή της SPACE HELLAS και της ISI Hellas.

Η προσπάθεια αυτή επιβεβαιώνει την άριστη συνεργασία των ΕΔ, ως τελικοί χρήστες με την εγχώρια Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση (ΕΑΤΒΒ), στην επιτυχή υλοποίηση καινοτόμων και πολύπλοκων ερευνητικών έργων και στην διαφύλαξη πόρων του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω της αξιοποίησης των σχετικών Ευρωπαϊκών κονδυλίων.

AKRITAS 3

Το έργο ΑΚΡΙΤΑΣ στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και κοινού συστήματος διαχείρισης των συνόρων.

Θα μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτατα σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές παρέχοντας πολύ-λειτουργικές δυνατότητες επιτήρησης, χρήσιμες επεξεργασμένες πληροφορίες και καινοτόμες υπηρεσίες σε περιφερειακές και εθνικές αρχές.

Η λύση ΑΚΡΙΤΑΣ έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώσει τις λειτουργίες και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός περιφερειακού κινητού κέντρου διοίκησης και ελέγχου, παρέχοντας μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα και εφαρμογές διαχείρισης συμβάντων σε πολλούς οργανισμούς.

Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα λειτουργίας σε χερσαίες και θαλάσσιες αποστολές, ενσωματώνοντας ποικιλία αισθητήρων (ηλεκτρο-οπτικούς, ραντάρ, ΧΒΡΠ, ακουστικούς κ.λπ.), λειτουργώντας σε πραγματικό χρόνο.

AKRITAS2

Το σύστημα θα είναι σπονδυλωτό συνδυάζοντας πλεονεκτήματα όπως κινητικότητα (C&C’s, Μίνι-UAV) και δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από περιοχές υψηλής επιχειρησιακής αξίας.

Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τη συμβατική έννοια φύλαξης συνόρων, όπου σταθερές υποδομές είναι εγκατεστημένες κατά μήκος των συνοριακών γραμμών, απαιτώντας τεράστια κατασκευαστικά και λειτουργικά έξοδα και πληθώρα χειριστών.

To ACRITAS είναι το μεγαλύτερο από τα συνεργατικά έργα του si-Cluster και βασικός στόχος του είναι η ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή ολοκληρωμένων εφαρμογών παρακολούθησης και επιτήρησης της Γης, συνδυάζοντας διαφορετικές δορυφορικές τεχνολογίες, όπως η δορυφορική τηλεπισκόπηση, οι δορυφορικές επικοινωνίες και τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύντηξη δεδομένων (data fusion) δορυφορικών και επίγειων μέσων επιτήρησης και αισθητήρων, η οποία θα εξασφαλίζεται, όπως και η διαλειτουργικότητα των διάφορων εφαρμογών, με τα δορυφορικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου από μια κοινή πλατφόρμα υπηρεσιών (ACRITAS Service Platform).

Τα πεδία εφαρμογής αναφέρονται σε τομείς προτεραιότητας όπως:

  • Η Επιτήρηση θαλάσσιων Περιοχών και θαλασσίων Συνόρων,
  • Η Επιτήρηση Χερσαίων Συνόρων,
  • Η Παρακολούθηση Κρίσιμων Ενεργειακών Υποδομών,
  • Η Παρακολούθηση του παράκτιου περιβάλλοντος και Αγροκαλλιεργειών.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι για κάθε ένα από τα πεδία εφαρμογής είναι:

Επιτήρηση θαλάσσιων Περιοχών και θαλάσσιων Συνόρων

Αφορά την επίβλεψη θαλάσσιων περιοχών και θαλάσσιων συνόρων για τη δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας, με την αξιοποίηση διαφορετικών συστημάτων δορυφορικής και επίγειας επιτήρησης, όπως:
• Ανίχνευση πλοίων από δορυφορικές εικόνες ραντάρ
• Ανίχνευση πλοίων από παράκτιες κάμερες (οπτικές , θερμικές)
• Σύνθεση με δεδομένα AIS, μετεωρολογικά δεδομένα και αισθητήρες ραντάρ

Επιτήρηση Χερσαίων Συνόρων
Αφορά την επίβλεψη των χερσαίων συνόρων και τη δημιουργία ολοκληρωμένης κοινής επιχειρησιακής εικόνας, ενσωματώνοντας πολυσυλλεκτικά δεδομένα τόσο από δορυφορικές τεχνολογίες, όσο και από τεχνολογίες επίγειας επιτήρησης, όπως:
• Δορυφορικές πολυφασματικές εικόνες και εικόνες ραντάρ
• Δεδομένα από θερμικές κάμερες, επίγειους οπτικούς αισθητήρες και αισθητήρες ραντάρ
• Τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους
• Μετεωρολογικά δεδομένα, χαρτογραφικά υπόβαθρα
• Σύνθεση με δεδομένα διαχείρισης στόλου, χάρτες προσβασιμότητας συνόρων κ.ά.

Παρακολούθηση Κρίσιμων Ενεργειακών Υποδομών
Αφορά την απρόσκοπτη και ασφαλή παρακολούθηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παροχή κρίσιμων δεικτών παραγωγής και απόδοσης, μέσω της αξιοποίησης μετρήσεων εξοπλισμού παραγωγής και λοιπών αισθητήρων και σύντηξης των δεδομένων αυτών με :
• Δεδομένα από περιβαλλοντικούς και μετεωρολογικούς αισθητήρες
• Δεδομένα πρόβλεψης από δορυφορικές εικόνες
• Δεδομένα πρόβλεψης από κλασικές μετεωρολογικές μεθόδους

Παρακολούθηση Παράκτιων περιοχών
Συλλογή πληροφοριών από δορυφορικά μέσα επιτήρησης για την χαρτογράφηση της ακτογραμμής και την αποτύπωση της ποιότητας των υδάτων σχετικά με:
• Την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη
• Τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας
• Τη θολότητα των υδάτων

Παρακολούθηση Αγροκαλλιεργειών
Αφορά στον εντοπισμό μεταβολών στον τύπο και τα όρια Καλλιεργειών και Αγροτεμαχίων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) όσο και για τη διερεύνηση της παραλλακτικότητας των αγροτεμαχίων από την επεξεργασία:
• Πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων υψηλής και πολύ υψηλής ανάλυσης
• Δεδομένων διανυσματικών χαρτών
• Επίγειων αισθητήρων
• Γεωχωρικών βάσεων δεδομένων

Στο ACRITAS συμμετέχουν 8 εταιρείες (Space Hellas, Terra Spatium, inAccess, Irida Labs, Planetek Hellas, Epos, Neuropublic και Geosystems), 3 εταιρείες ως υπεργολάβοι (MILTECH, ΑΤΕΣΕ και ISI Hellas), 2 πανεπιστημιακά εργαστήρια (Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών/ΕΜΠ, Εργαστήριο VLSI/Παν. Πάτρας) και 2 ερευνητικά ινστιτούτα (ISΙ/Αθηνά και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος).

Επίσης, στο έργο συμμετέχει ως υπεργολάβος του CORALLIA το ΥΠΕΘΑ. Συντονιστής του έργου είναι η Space Hellas, ενώ συντονιστής του τεχνικού αντικειμένου είναι η Terra Spatium.

 

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.