Τα πλεονεκτήματα της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων

Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) παρέχει σημαντικές δυνατότητες στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 20 Απριλίου στις Βρυξέλλες.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε το 2014 με τη συμμετοχή ΜΜΕ, προκειμένου να εξεταστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τις εξαγωγές τους στις ΗΠΑ. Επιπλέον, στην έκθεση χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα στοιχεία, ώστε να αποτυπωθεί ο όγκος των εξαγωγών που πραγματοποιούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ στις ΗΠΑ.

Η κα CeciliaMalmström, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για το εμπόριο, δήλωσε: «Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτές οι επιχειρήσεις θα διοχετεύσουν τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την TTIP στις τοπικές τους κοινότητες. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ΕΕ και οι ΗΠΑ καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να καταλήξουν σε μια φιλόδοξη συμφωνία, η οποία θα διαλύει κάθε ανησυχία. Ως προς αυτόν τον στόχο, η παρούσα έκθεση μας βοηθά, επισημαίνοντας τα σαφή εμπόδια και τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσουμε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα εξεταστούν στη συνάντηση των διαπραγματευτών μας αυτή την εβδομάδα».

Η κα Elżbieta Bieńkowska, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε: «Οι ΜΜΕ θα είναι εκείνες που θα ωφεληθούν περισσότερο από τη μείωση των μη δασμολογικών φραγμών και της γραφειοκρατίας. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και μπορούμε εδώ να δούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε το ίδιο και στις διαπραγματεύσεις για την TTIP».

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ είναι ήδη οι μεγάλοι κερδισμένοι του διατλαντικού εμπορίου: το 2012, 150.000 ΜΜΕ πραγματοποίησαν εξαγωγές στις ΗΠΑ, κάτι που αντιστοιχεί στο 28% των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ προς την εν λόγω χώρα. Οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τροφίμων, των ποτών και της γεωργίας, της ένδυσης, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των δερμάτινων ειδών, καθώς και των χημικών ουσιών είχαν μεγαλύτερο από το μέσο μερίδιο εξαγωγών της ΕΕ.

Ωστόσο, η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τις εξαγωγές τους στην αμερικανική αγορά, πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να αμβλυνθούν από μια φιλόδοξη και διεξοδική συμφωνία TTIP, η οποία θα διατηρεί τα υψηλά μας πρότυπα όσον αφορά την κανονιστική προστασία.

Ορισμένα από τα προβλήματα που επισημαίνονται είναι τα εξής:
  • η συμμόρφωση με τεχνικούς κανόνες και κανονισμούς για όλα τα προϊόντα, κάτι που αποτελεί το συχνότερα αναφερόμενο πρόβλημα
  • η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση που εφαρμόζεται για το προϊόν τους. Σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει την πραγματική πηγή του κανονιστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει (δηλ. ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ ή πολιτείες των ΗΠΑ)
  • ο νόμιμος αποκλεισμός τους από την αγορά, όπως, π.χ., σε πολλές δημόσιες συμβάσεις
    η συμμόρφωση με τους τελωνειακούς κανόνες, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρό και να δημιουργεί, εκ των πραγμάτων, εμπορικούς φραγμούς
  • οι διαφορετικές νομοθεσίες των πολιτειών των ΗΠΑ.

Εκτός από αυτά τα διατομεακά ζητήματα, οι ΜΜΕ που συμμετείχαν στην έρευνα επισήμαναν και θέματα που άπτονται συγκεκριμένων τομέων. Αυτό συνέβη ιδίως για τα τρόφιμα, τα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα μηχανήματα και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, το θέμα που επισημάνθηκε εντονότερα ήταν οι δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την κυκλοφορία των προσώπων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών.

Η έκθεση εκπονήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αξιολόγησης των επιπτώσεων που έχουν στη βιωσιμότητα του εμπορίου οι διαπραγματεύσεις για την TTIP. Πρόκειται για κοινό σχέδιο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά τις εξαγωγές τους στην αμερικανική αγορά θα μπορούσαν να αμβλυνθούν με την TTIP. Μάλιστα, το κανονιστικό σκέλος της TTIP είναι ένα από τα σημεία της ημερήσιας διάταξης του 9ου γύρου διαπραγματεύσεων για την TTIP που ξεκινάει σήμερα στη Νέα Υόρκη. Οι διαπραγματευτές της ΕΕ και των ΗΠΑ θα παγιώσουν τις εργασίες τους και στους τρεις πυλώνες των διαπραγματεύσεων (πρόσβαση στην αγορά, κανονιστική συνεργασία και κανόνες).

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.